Hipnoz Uygulaması Sertifikalı Eğitim Programı Standartları

 1. Hipnoz Uygulaması Sertifikalı Eğitim Programı Standartları Hakkında Duyuru

Hipnoz Uygulaması Sertifikalı Eğitim Programı 04 Şubat 2014 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamında sertifikalı eğitim alanı olarak belirlenmiş ve Bakanlık Makamının 16/10/2015 tarihli ve 887 sayılı onayı ile yürürlüğe girmiştir. Hipnoz Uygulaması Sertifikalı Eğitim Programı Standartlarını görmek için tıklayınız…

SERTİFİKALI HİPNOZ EĞİTİMİ PROGRAMI

 

MODÜL 1

 1. Hipnozun tanımı ve özellikleri
 2. Hipnozun tanımını yapar.
 3. Kimlere hipnoz yapılabileceğini sayar.
 4. İndüksiyon alanlarını tanımlar.
 5. Hipnoz adı kullanılmamış olsa bile hipnozla bağlantılı olan NLP, EMDR, nefes teknikleri, progresif gevşeme gibi farklı tekniklerin benzerlik ve kullanımlarını ayırt edip açıklar.
 6. Mitler ve yanlış bilinenler
 7. Hipnozun halk arasında kültürel  inanış  yanlışlıklarını ifade eder.
 8. Medya ve filmlerdeki hipnozun yanlış aktarımı ve etkisini ifade eder.

III. Terapide bir iletişim yöntemi olarak hipnoz

 1. Vakalarda empatik yaklaşımın hipnotik katkısını açıklar.
 2. Uygulama ortamının hipnotik iletişime katkısını açıklar.
 3. Sesin, sözün ve müziğin hipnotik etkisini tanımlar.
 4. Kendiliğinden gerçekleşen (spontane) translar
 5. Yol hipnozunu açıklar.
 6. Berber makası  tıkırtısı  gibi  seslerin  hipnotik  etkilerini açıklar.
 7. Anne öpücüğü,  kral  dokunuşu  gibi  etkilerin  hipnotik ilişkisini açıklar.
 8. Müziğin hipnotik etkisini açıklar.
 9. Hipnozun tarihçesi
 10. Eski dünya  medeniyetlerindeki  (Asya,  Sibirya,  Yunan, Mısır, Hindistan, Çin, Afrika, ve Amerikan Yerlileri vb.)  hipnoz uygulamalarını açıklar.
 11. Anadolu’da hipnoz   ve   Asklepion   tedavi   kültürünün modern hipnoza katkılarını anlatır.
 12. Şaman ve   kızılderili   törenlerinde   hipnoz   ritüellerini açıklar.
 13. Mesmer dönemindeki Manyetizma Anima’yı açıklar.
 14. Mesmer sonrası       hipnozun       kullanımını       ve Freud, Jung, Adler     ve     diğer     psikoloji     ekollerinin hipnozdan etkilenmelerini listeler.
 15. Hipnozun Türkiye’deki  gelişimini  ve  bilinçli  hipnoz ekolünü anlatır.
 16. Hipnozun Avrupa ve dünyadaki gelişimini açıklar.
 17. Hipnozun Avrupa  ve  dünyadaki  dernekleşmesini  ve aşağıda yazılan derneklerle ilgili bilgileri açıklar.

– ESH- European Society of Hypnosis

-ISH-International Society of Hypnosis

-ASCH-American Society of Clinical Hypnosis vb.

 1. Hipnoz teorileri ve bilinçli hipnoz
 2. Neodisosiasyon teorisini (Hilgard) açıklar.
 3. Nöropsikolojik teoriyi  (Crawford&Gurizelier) açıklar.
 4. DCT Dissocieted Control Teorisini(Roody&Bowers),
 5. Social-cognitive / Cognitive-behavioural / Response set theory , Integrative Cognitive Theory(Brown & Oakley) teorilerini izah eder.
 6. Role teorisini (Sarbin) açıklar.
 7. Integrative cognitive   theory   (Brown   &   Oakley) açıklar.
 8. Ego-Psychological teoriyi (Fromm) açıklar.
 9. Conditioning and    inhibition    teorisini    (Barrios) açıklar.
 10. State ve Non State teorilerini açıklar.

VII. Tedavinin planlanması

 1. Vaka-hekim ilişkisinin kurulmasını (attachment) tanımlar.

VIII. Hastayı hazırlama ve eğitim

 1. Vakanın uygulamaya kabul kriterlerini sayar.
 2. Bilinçli Hipnoz    tekniğinde    MAYA    (Making Acceptance with Your Awareness-Farkındalık içinde

kabul) ve vakanın hipnoz hakkında bilgilendirilmesi ve uygulama onayanının alınmasını tanımlar.

 1. Uygulama
 2. Modül içinde     anlatılmış     konular,     hipnotik fenomenler    ve    potansiyel    faydaları    ile    ilgili uygulama çalışmalarına katılır.

MODÜL 2

 1. Mesleki ve etik konular
 2. Hipnozun kullanım alanlarını sıralar.
 3. Tıbbi deontoloji  kuralları  ve  vaka-hekim  ilişkisinde yaklaşımlarını tanımlar.
 4. Uygulama alanları ve yan etkileri
 5. Hipnozun tedaviye yardımcı olarak kullanıldığı tıp ve dişhekimliği uygulama alanlarını ve yan etkileri sıralar.

III. Hipnoz uygulaması sırasında karşılaşılabilecek durumlar

 1. Hipnoz uygulaması sırasında karşılaşılabilecek durumları açıklar.
 2. Dikkatin odaklanması
 3. Sabit bir  noktaya  dikkatin  odaklanması  ile  hipnoz çalışmasını bilir.
 4. Nefese dikkatin  odaklanması  ile  hipnoz  çalışmasını bilir.
 5. Vücut gevşemesine  dikkatin  odaklanması  ile  hipnoz çalışması gibi teknikleri sıralar.
 6. Vücut gevşemesine  dikkatin  odaklanması  ile  hipnoz uygulama çalışması yapar.
 7. Hipnoza Yatkınlık
 8. Aşağıdaki hipnoz yatkınlık ölçümlerini tanımlar.

–     Stanford hypnotıc susceptıbılıty scale (shss)

–     Hipnotik indüksiyon profili (hip)

–     Harvard grup skalası gibi test uygulamaları

 1. Hipnoza yatkınlık belirti ve ölçümlerinde yeterlik kazanma
 2. Aşağıdaki hipnoza yatkınlık belirtilerini ve ölçümlerini açıklar.

–     Hipnotik İndüksiyon Profilini (HİP)

–     Aşağıda belirtilen durumlarda Harvard Grup Skalası

–     Relaksasyon (Gevşeme) Teknikleri

–     Hipnoz Halinin Oluşturulması ve Korunması

–     Halüsinasyon (Pozitif ve Negatif)

–     İmajinasyon

–     Analjezi

–     Anestezi

–     Katalepsi

–     Levitasyon (Hipnoz altında kolu havaya kaldırma)oluşturulması

–     Time Distortion (Zaman algısında değişiklik),yaş ilerletme ve geriletme (progresyon-regresyon)

–     Amnezi

MODÜL 3

 1. İndüksiyon prensipleri
 2. Nefes teknikleri   ile   hipnoz   indüksiyon   prensipleri açıklar.
 3. Sayısal ritim    teknikleri    ile    hipnoz    indüksiyon prensiplerini açıklar.
 4. Gevşeme teknikleri ile hipnoz indüksiyon prensiplerini açıklar.
 5. Göz fiksasyon    teknikleri    ile    hipnoz    indüksiyon prensiplerini açıklar.
 6. İmajinasyon yolu  ile  hipnoz  indüksiyon  prensiplerini açıklar.
 7. Hipnotik strateji oluşturma

Aşağıda belirtilen yöntemlerin kullanımını açıklar:

–    Araştırmacı hipnoz yöntemleri

–    İdeomotor sorgulama ve köprü kurma (affect bridge – somatic bridge)

–    Yaş ilerletme ve geriletme

–    Projeksiyon teknikleri (posthypnotic  dream/screen/theater)

–    Zaman ekseni (Time-line) – association / dissociations

–    Çözüm odaklı hipnoz yöntemleri

–    Çatışma odaklı hipnoz yöntemleri

–    Semptom odaklı hipnoz yöntemleri

–    Hipnozun çapalama yöntemi olarak kullanımı

–    Dissasiyatif hipnoz yöntemleri

–    Özel hipnotik strateji yöntemleri

–    Bilinçli hipnoz (AUCH Awereness Under Conscious Hypnosis)

–    Ego state terapi yöntemleri

–    Hipnoz uygulamalarında metafor kullanımı

III.  Hipnoz seviyeleri ve derinleştirme teknikleri

Hafif, orta ve derin seviyeli hipnozu tanımlar.

 1. Farklı hipnotik indüksiyon demonstrasyonları ve uygulaması

Farklı indüksiyon tekniklerinin uygulamalarına katılır.

MODÜL 4

 1. Hipnotik stillerin uygulanmasında yeterlik kazanma ve hipnotik telkin
 2. Peternal, maternal, friendly hipnoz telkinlerinin veriliş stillerini tartışır.
 3. Otoriter, Permisif/otoriter olmayan ve İndirekt/dolaylı hipnoz indüksiyon tekniklerinde yaklaşımları açıklar.
 4. İyileşmeye direnç gösteren vakalara yaklaşım ve dirençle baş etme metotlarını paylaşır.
 5. Otohipnoz uygulama
 6. Otohipnoz prensiplerini tanımlar.

III.   Çocuklara hipnotik indüksiyon

 1. Enürezis, tırnak yeme, uyum bozuklukları, uyku düzeni bozuklukları gibi çocuklarda rastlanılan rahatsızlıklarda hipnotik yaklaşımları sıralar.
 2. Ego güçlendirme metotları
 3. Bilinç, farkındalık, idrak, ego, ego ve bilinç katmanları, egostate durumlarını sıralar.
 4. Ego güçlendirme metotlarında uygulanan hipnotik telkinleri tartışır.
 5. Dolaylı telkin teknikleri
 6. Metaforların ve imajinasyonun hipnozdaki önemini tartışır.
 7. Subliminal hipnoz kullanımını açıklar.

MODÜL 5

 1. Hipnotik teknikleri II
 2. Bilinçli hipnoz teknikleri ve gözün göz ile tespiti metodunu tanımlar.
 3. Bilinçli hipnoz teknikleri ve gözün göz ile tespiti uygulamasına katılır
 4. Nefes ve relaksasyon tekniklerini tanımlar.
 5. Nefes ve relaksasyon teknikleri ile ilgili uygulamalara katılır.
 6. Hayal kurmaya dayalı teknikleri tanımlar.
 7. Aşağıda verilen hayal kurma tekniklerinin uygulanmasına katılır:

–     Negatif ve pozitf imajinasyonların hipnozda kullanımı

–     Hastanın kendini  güvende hissettiği/hissedeceği        yerlere        ilişkin imajinasyon çalışmaları

–     Uygulayıcının  aktif  ve  pasif olduğu imajinasyon   tekniklerinin   listelenmesi   ve uygulanması.

 1. Uygulamada hikâye/öykü kullanımı;

–     Kıssadan     hisse     çıkarılacak     hikâyeler, atasözleri,      mitler      kullanılarak      hasta sorunlarının çözümünde hipnozun kullanımı tartışır.

 1. Uygulamada metaforların kullanımı;

–     İlişkili  metafor  oluşturma  ve  tedavi  için oluşturulan  metaforların  doğru  kullanımını tartışır ve uygulamalara katılır.

 1. Disosiyasyonel yöntemin kullanımı;

–     Uygunalabileceği durumları söyler.

–     Yan etkilerini sıralar.

 1. Post-hipnotik telkinlerin hipnozdaki kullanımı;

–     Selfhipnoz ve otohipnoz kavramlarını anlatır.

MODÜL 6

 1. Hipnoz halinin sona erdirilmesi
 2. Hipnozun uygulama basamaklarını ve otohipnozun uygulamadaki yerini açıklar.
 3. Otohipnozun kullanımında post hipnotik telkinleri sıralar.
 4. Uygulamanın tamamlanması (Detachment), vaka takibi
 5. Hipnozun uygulama alanlarını tartışır
 6. Hipnozda kişi ile iletişim tekniklerinin uygulamadaki rolünü tartışır
 7. Uygulamanın sonlandırılmasını ve vaka takibini tartışır.

III.  Hipnotik duyarlılıkta kişisel farklılıklar

 1. Kişilik tipleri ve farklı kişilik tiplerinde hipnotik yaklaşım farklılıklarını tartışır.
 2. Hipnoz uygulamalarının risk faktörleri
 3. Otohipnotik yaklaşımları tanımlar.
 4. Otohipnozun kullanımında karşılaşılabilecek riskleri tanımlar.
 5. Hipnoza direnç kontrolü stratejileri
 6. Hipnoza direnç kontrolü stratejilerini sıralar.
 7. Hipnozda karşılaşılan başarısızlıklar ve yapılandırma
 8. Hipnoz uygulamasında karşılaşılabilecek başarısızlıkları sıralar.
 9. Hipnoz uygulamasında karşılaşılabilecek başarısızlıklar ile baş etme yöntemlerini sıralar.

VII.  Grup hipnozuyla çalışma

 1. Grup hipnozuyla çalışma tekniklerini listeler.

VIII.  Hipnozun sağlık alanı dışındaki uygulamaları (sanat, spor)

 1. Motivasyon arttırıcı, ego destekleyici, performans arttırıcı, konsantrasyon arttırıcı amaçla kullanılan hipnoz tekniklerini açıklar.
 2. Resim, heykel  gibi  sanatsal  faaliyetlerin  imgesel rolleri ve mesajlarını açıklar.
 3. Spor ve   sportif   başarıda   hipnoz   kullanımını tanımlar.
 4. Medya ve hipnotik etkilerini tartışır.
 5. Acil durumlarda hipnoz kullanımı
 6. Kaza, yangın,  deprem  gibi  toplumsal    olay, afet ve  travmalarda  oluşan  selfhipnotik  durum  ve uygulayıcının        uygulayabileceği        hipnotik yaklaşımları tanımlar.
 7. Acil kliniklerde ve  ilk  yardım  sırasında  hipnotik yaklaşımlar   ve   hipnozun   acilde   kullanımının önemini belirtir.

MODÜL 7 HİPNOZDA RUH-BEDEN İLİŞKİSİ (MIND-BODY INTERACTİON) (*) 

 1. Hipnozun psikosomatik rahatsızlıklarda kullanımı
 2. Hipnozun psikosomatik rahatsızlıklarda kullanımını tanımlar.
 3. İdiopatik belirti ve bulgu durumları, konversiyon /somatizasyon bozuklukları, psikosomatik rahatsızlıklar ve bağışıklık sistemi fonksiyon bozuklukları, irritabl barsak sendromu, fonksiyonel dispepsi, kronik yorgunluk sendromu, fibromiyalji, astım, allerji gibi rahatsızlıklarda hipnozunkullanımının önemini tartışır.
 4. Hipnozun stresle baş etmede kullanımı
 5. Hipnozun stresle baş etmede kullanımının önemini tartışır.
 6. Günlük yaşamda, stres yönetimi, hayat kalitesinin arttırılması, tükenmişlik sendromu (Burnout), depresyon, duygu yönetimi gibi durumlarda hipnozun önemini belirtir.

III. Hipnozun anksiyete bozukluklarında kullanımı

 1. Hipnozun anksiyete ile baş etmede kullanımını tanımlar.
 2. Panik ataklar, fobiler, performans anksiyetesi ve sınav kaygısı gibi durumlarda hipnozun kullanımını tartışır.
 3. Hipnozun sorunlu alışkanlıkların yönetiminde kullanımı
 4. Modül içerisindeki uygulamalara katılır.
 5. Aşırı alkol kullanımı
 6. Aşırı alkol kullanım alışkanlığında hipnozun kullanımı ile ilgili teknikleri tanımlar.
 7. Sigara içme
 8. Sigara  içme  alışkanlığından  kurtulmada  kullanılan hipnoz tekniklerini sıralar.

VII. Insomnia

 1. Uyku düzeni bozukluklarında hipnozun kullanımını açıklar ve uygulama çalışması yapar.

VIII. Tırnak yeme

 1. Tırnak yeme,   saç,   kıl   kopartma,   kaşınma   gibi sorunlarda hipnozun kullanımını anlatır.
 2. OCD (obsesif kompülsif bozukluklar), kekeleme ve tikler
 3. OCD, konuşma bozukluklarında ve tiklerde hipnozun kullanımını öğrenir.
 4. Konuşma bozukluklarında hipnoz kullanımının önemini tartışır.

MODÜL 8 AĞRIYLA BAŞ ETMEDE VE CERRAHİDE HİPNOZ(**)

 1. Ağrının nörofizyolojisi
 2. Ağrının nörofizyolojisini açıklar.
 3. Hipnozun ağrıyla baş etmede kullanımı
 4. Hipnozun ağrının iyileştirilmesinde kullanım alanlarını tanımlar.
 5. Analjezi amacı ile hipnoz uygulamalarını, akut ve kronik ağrıda hipnozun kullanımını açıklar.
 6. Anestezi amacı ile hipnoz uygulanması ve cerrahi müdahalelerde hipnozun kullanım alanlarını sıralar.
 7. Sedasyon amacı ile hipnoz uygulanmasını ve cerrahi müdahalelerde hipnozun kullanım alanlarını tanımlar.

III. Ağrı kontrolünde hipnotik stratejiler

 1. Ağrı ile başvuran vakalarda yaklaşımı açıklar.
 2. Onkolojik vakalarda ağrı ve hipnozun kullanımının önemini belirtir.
 3. Cerrahide hipnoz ve hipnoanestezi, hipnoanaljezi amacı ile hipnozun kullanımında hipnotik stratejileri tanımlar.
 4. Preoperatif dönemde vakanın ameliyata hazırlanması ve sedasyonu amacıyla hipnoz kullanımını tanımlar.
 5. Operasyon sırasında hipnoanestezi, hipnoaneljezi ve sedasyon amacıyla hipnoz kullanımının önemini belirtir.
 6. Postoperatif dönemde hipnozun kullanımının kurallarını tartışır.
 7. Fantom ağrıları ortez ve protezlere uyumda hipnoz kullanım
 8. Fantom ağrılar ve ortez ve protezlere uyumda hipnozun kullanım tekniklerini tanımlar.
 9. Kültürel farklılıklara göre ağrının algılanışı
 10. Farklı kültürlerde ağrı algısı ve bunun hipnozla pozitif efekt olarak kullanımını tartışır.
 11. Değişik hipnoz yöntemlerinin ağrı kontrolünde kullanılması

– Bilinçli hipnoz tekniği

– Dolaylı telkin metotları

– Metaforların kullanımı

– Zaman çarpıtmasının kullanımı

– İdiomotor sorgulama

– Hipnoza direnç kontrolü stratejileri

 1. Değişik hipnoz yöntemlerinin ağrı kontrolünde kullanılmasını tanımlayarak uygulama çalışmasına katılır.
 2. Bilinçli hipnoz tekniğinin ağrı ile baş etmede kullanımını tanımlar.
 3. İndirekt hipnoz tekniklerinin ağrı ile baş etmede kullanımını açıklar.
 4. Metaforların hipnoz sırasında ağrı ile baş etmede kullanımı tartışır.
 5. Time distortion tekniğinin ağrı ile baş etmede kullanımını açıklar.
 6. İdiomotor cevaplar ve ağrı ile baş etmede bir otohipnoz metodu olarak kullanımının kurallarını tanımlar.
 7. Ağrı ile baş etmede hipnoz uygulanması sırasında karşılaşılan direnç ve uygulanacak stratejileri sıralar.

MODÜL 9 JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİDE HİPNOZ(*)

 1. Anneliğe hazırlık sürecinde hipnoz
 2. Gebelik anksiyetesiyle baş etmede hipnozun önemini açıklar.
 3. Gebelik kusmaları (hiperemesis gravidarum) ile baş etmede hipnozu tartışır.
 4. Gebelik süresince oluşan fiziksel ve ruhsal sorunlar ile baş etmede hipnozu tanımlar
 5. Gebelik süresince kilo alımı ve beslenmenin düzenlenmesinde hipnoz kullanımını tanımlar.

II.Hipnozun ağrısız doğumda kullanımı

 1. Ağrısız doğumda hipnoz ve hipnoanestezi, hipnoanaljezi amacı ile hipnozun kullanımında hipnotik stratejileri sıralar.
 2. Doğum öncesi dönemde vakanın doğuma hazırlanması ve sedasyonu amacıyla hipnoz kullanımını açıklar.
 3. Normal doğum veya cerrahi doğum sırasında hipnoanestezi, hipnoaneljezi ve sedasyon amacıyla hipnoz kullanımını tanımlar.
 4. Doğum sonrası dönemde hipnozun kullanımının önemini belirtir.

III. Hipnozun doğum sonrası ve lohusalık döneminde karşılaşılan sorunlarla baş etmede kullanımı

 1. Annelik olgusunun kabulünde hipnozun kullanımını tanımlar.
 2. Laktasyon sürecinde hipnoz kullanımını açıklar.
 3. Postpartum dönemde sağlıklı kilo vermede hipnoz kullanımını açıklar
 4. Postpartum dönemin rahat atlatılmasında kullanılan hipnoz yöntemlerini açıklar.
 5. Mens döngüsü ve ağrısının kontrolünde hipnozun kullanımı
 6. Menstrel siklusun düzenlenmesinde hipnoz kullanımını tanımlar.
 7. Onkoloji ve hipnoz
 8. Kadın hayatında karşılaşılan onkolojik vakalarda (meme, yumurtalık, rahim)     ruhsal     ve     fiziksel     uyumun sağlanmasında hipnoz kullanımını açıklar.
 9. Fertilite ve hipnoz
 10. Invitro fertilizasyon sürecinde hipnoz kullanımını tanımlar.
 11. Anneliğin kabulü ve gebeliğe hazırlıkta, yumurta toplanması ve implantasyon sürecinde hipnoz kullanımının önemini belirtir.
 12. Stres ve depresyonla baş etmede hipnozun önemini tartışır.

MODÜL 10 DİŞHEKİMLİĞİNDE HİPNOZ (**)

 1. Anksiyete, korku ve fobik durumların yönetimi ve hipnoz
 2. Dişhekimliğine ilişkin anksiyete, korku ve fobik durumlarla baş etmede hipnoz kullanımını tanımlar.
 3. Dişhekimliğinde analjezi ve anestezi amaçlı hipnozun kullanımı
 4. Dişhekimliğinde diş çekimi, operasyonlar, dolgu, kanal tedavisi vb. sırasında hipnoanestezi, hipnoanaljezi ve sedasyon amacı ile hipnozun kullanımını açıklar.
 5. Baş-boyun bölgesinde görülen ağrılarda ve trigeminal nevraljide hipnozun kullanımını tartışır.

III. Hemoraji ve salivasyon kontrolünde hipnozun kullanımı

 1. Hemoraji, salivasyon ve öğürme kontrolünde hipnozun kullanımını açıklar.
 2. Dişhekimliğinde sorunlu alışkanlıkların yönetiminde hipnozun kullanımı
 3. Dişhekimliğinde diş gıcırdatma (bruksizm) gibi sorunlu alışkanlıkların yönetiminde hipnozun kullanımını sıralar.
 4. Parmak emme sorunlu çocuklarda kullanılan ortez ve protezlere uyumu sağlamak için hipnoz kullanımının önemini tartışır.
 5. Sigara içme ve hatalı beslenme alışkanlıklarında oluşan çene ve diş problemleriyle baş etmede hipnoz kullanımının önemini tartışır.
 6. Dişhekimliğinde kullanılan protez ve ortezlere adaptasyonda hipnoz kullanımı
 7. Dişhekimliğinde kullanılan protez, ortez ve ortodontik aparatlara adaptasyon amacıyla hipnoz kullanımını tanımlar.

* Diş hekimlerinin 7. ve 9. modüllere katılma zorunluluğu yoktur.

** Klinik psikologları ile psikolojinin tıbbi uygulamaları yetki belgesine sahip psikologların 8. ve 10. modüllere katılma zorunluluğu yoktur.

 

 

Hipnoz Uygulaması Sertifikalı Eğitim Programı Standartları Hakkında Duyuru

Hipnoz Uygulaması Sertifikalı Eğitim Programı Standartları Hakkında Duyuru

Hipnoz Uygulaması Sertifikalı Eğitim Programı 04 Şubat 2014 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamında sertifikalı eğitim alanı olarak belirlenmiş ve Bakanlık Makamının 16/10/2015 tarihli ve 887 sayılı onayı ile yürürlüğe girmiştir. Hipnoz Uygulaması Sertifikalı Eğitim Programı Standartlarını görmek için tıklayınız…